Spørsmål og svar

Smarte strømmålere kalles på fagspråket avansert måle- og styringssystemer (AMS). Innen 1. januar 2019 skal de nye strømmålerne være på plass hos alle strømkunder i Norge.

Med smart strøm slipper du å lese av strømmåleren. I stedet går informasjonen automatisk til kraftleverandøren din via nettselskapet, og du får full oversikt over forbruket ditt på Internett eller et eget display på strømmåleren. Smart strøm gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.

Den nye måleren monteres i boligens sikringsskap av en installatør. Du vil få informasjon om når og hvordan dette skal skje i god tid i forkant.

 

Fakta om smart strøm

Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installer automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Dette er et viktig ledd i utviklingen av et smartere, sikrere og mer effektivt kraftnett, og har mange fordeler for strømkundene.

Hva vil det koste å ta i bruk smart strøm og hvem skal betale?

For deg som kunde er det ingen engangskostnad ved smart strøm, den nye måleren dekkes inn over nettleien gjennom flere år. 

Hva vil smart strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid. Smart strøm gir fordeler både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Hva med kunder som har motvilje ift. montering av ny måler?

Nettselskapet er via AMS-forskriften pålagt å installere automatisk strømmåler i alle målepunkter innen 1.1.2019. Denne plikten kan avvikes når installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Kunden må da sende en skriftlig søknad til nettselskapet med dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye automatiske målerne.
Søknadene vil bli individuelt behandlet. 

 

PS: Kunder som får midlertidig fritak vil uansett måtte bytte ut måleren de har i dag med en ny måler fra Kamstrup. Vi vil da bruke de nye målerne med frakoblet kommunikasjonsmodul i anlegg der kunden får midlertidig fritak fra installasjon av automatisk strømmåler. Det betyr at måleren ikke sender inn målerverdier automatisk via vårt radionettverk, og kunden må derfor selv fortsette å sende inn sine målerverdier.

Nettselskapet henviser til forskriften som krever dokumentasjon fra lege eller psykolog for å få innvilget fritak – kan man avvise montering av andre årsaker?

Nei.
I brev fra NVE til nettselskapene av 6.10.2016 skrives følgende:
‘’Vi vil presisere at forskriftsvedtaket om AMS av juni 2011, med endringsvedtak av juni 2013, står fast.Dette innebærer at det kun er kunder som påberoper seg at «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» kan kreve å få fritak fra kravet om AMS, jf. § 4-1 bokstav b) i AMS-forskriften (http://bit.ly/1NcSqID).

Dokumentasjon er forstå som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og kundens frykt for at plagene kan skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren.

Kan en kunde kreve fritak fra installasjon av ny AMS-måler basert på ‘’lavt og forutsigbart forbruk’’?

Nei.
Kunden kan ikke kreve dette. Det er nettselskapet som i det enkelte tilfelle vil vurdere og bestemme om man kan få fritak grunnet ‘’lavt og forutsigbart forbruk’’ jfr forskriftens § 4-1

Kan de som får innvilget fritak beholde sin gamle måler?

Nei.
De kunder som innvilges fritak etter § 4-1 bokstav b) i forskriften kan ikke kreve å få beholde eksisterende måler. Kundene må akseptere at fritaket om installasjon av AMS-måler er oppfylt når kommunikasjonsmodulen i måleren er fjernet eller deaktivert.

Er det korrekt at det også må monteres en egen antenne til hver måler?

Alle måleren har en intern antenne som gjør at målerens radiosignaler kan sende målerverdiene til nettselskapet. For å sikre en god og sikker kommunikasjon må man på enkelte anlegg settes opp en ekstern antenne. Denne vil normalt plasseres på siden av sikringsskapet og i dialog med kunden.

Må nettselskapet inn i boligen min for å montere den nye måleren?

Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Du vil få varsel god tid i forveien, og installatøren skal selvsagt legitimere seg ved ankomst. Hvis sikringsskapet står i oppgang eller kjeller, trenger montøren ikke adgang til selve leiligheten.

Hva om hele sikringsskapet mitt må byttes for å få inn den nye strømmåleren, hvem betaler?

Nettselskapene dekker kostnadene ved ombygging i anlegg hvor det allerede finnes en godkjent måler. Dette gjøres på rimeligste måte. Avvikling av fellesmåling er å betrakte som et nytt kundeforhold og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hva gjør den smarte strømmåleren?

Den måler strømforbruket ditt og sender fortløpende informasjon til nettselskapet, slik at du slipper å lese av måleren som i dag.

Hvordan overføres informasjonen?

Målerne i vårt prosjekt er fra den danske leverandøren Kamstrup og benytter radiokommunikasjon med egne frekvenser som ikke forstyrrer annet utstyr. Strømmålerne sender målerverdier til nettselskapet automatisk. Radionettverket kommuniserer på en egen frekvens forbeholdt de nye automatiske strømmålerne. For å sikre at dette radionettverket er stabilt, må vi i enkelte tilfeller montere en ekstern antenne for å sikre god kommunikasjon.

Hvilke fordeler gir dette for kraftsystemet?

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduseres deres egne kostnader og de bidrar til å redusere den totale belastningen på kraftnettet. Dette gjør også at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstopper.

Nettselskapet vil med de nye målerne kunne få direkte informasjon om spenningsnivå og jordfeil hos hver kunde. Dette vil i en feilsituasjon bety bedre kundeservice i form av raskere utbedring og større sikkerhet for kundene. I tillegg vil eksakte verdier om forbruk og belastning av strømnettet bidra til bedre grunnlag for vurdering av vedlikehold og nye investeringer.

Hvor mange strømmålere skal byttes?

Vi har 2,4 millioner privathusholdninger i Norge. I tillegg kommer bedrifter, institusjoner og hytter. Til sammen skal i overkant av 2,7 millioner strømmålere byttes.

I vårt prosjekt i Møre og Romsdal skal vi bytte ca 145.000 målere.

Hvordan løser dere målerbytte på hytter – må eier være til stede? Det kan jo bli langt å reise.

For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være tilstede, men eier må ha fått informasjon i god tid på forhånd om når målerbyttet vil finne sted. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang til dette. Dette kan skje enten ved at eier er til stede selv, eller gir andre fullmakt til å ta imot montøren. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres avtale om at nettselskapet får låne nøkkel til hytta og låser seg inn selv.

Hvorfor har nettselskapene byttet ut strømmålere de senere årene som nå må byttes på nytt?

Nettselskapene er av Justervesenet underlagt et strengt kontrollregime av sine målere. Derfor har enkelte målere blitt sendt inn til stikkprøvekontroll og erstattet av nye for å være sikre på at kundene ikke blir avregnet for feil forbruk.

Er samfunnsnytten av smart strøm vurdert opp mot kostnaden?

Det er et stort løft, men vi er ikke i tvil om at både den enkelte kunde og samfunnet totalt sett vil få mye igjen for investeringen. Smart strøm gjør det enklere å være strømkunde. I tillegg gir det samfunnet bedre forsyningssikkerhet. På sikt vil vi også få klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.

Hvordan kan jeg være sikker på at ikke uvedkommende får tilgang til mine data eller mulighet til å styre forbruket mitt?

Dette er noe nettselskapene og myndighetene tar på største alvor. NVE og Datatilsynet stiller strenge krav til både tekniske løsninger og personvern, slik at informasjon fra de nye målerne ikke kan misbrukes. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet.

All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.

Hvorfor bruker dere et annet navn enn myndighetene bruker?

Myndighetene har foreløpig valgt å bruke AMS som står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes smart strøm er et mer forklarende begrep, og vi registrerer at stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man dessuten ”smart” som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømsystemet – blant annet smart metering og smart grid.

Er det farlig ‘’stråling’’ fra den nye måleren?

Måleren bruker svake radiosignaler for å sende målerverdier til nettselskapet. Maksimal styrke fra den nye måleren er 0,5 Watt. Måleren sender data hver 6. time, og bruker normalt bare ca. 6 sekund per dag til dette. Strømmålerne er vanligvis ikke plassert i oppholdsrom, derfor er eksponeringen for stråling normalt svært liten.

Til sammenligning er maksimal styrke for stråling fra en vanlig mobiltelefon 2,0 Watt.

Statens Strålevern har konkludert med følgende; "Strålingen fra smarte strømmålere er kortvarig og svak - og ikke helsefarlig’’

Eksempel på stråling frå den nye måleren sammenlignet med strålingen frå en mobiltelefon;
Om du står 2 meter fra vår måler, uten opphold i 1 måned, kan det sammenlignes  med strålingsmengden du blir utsatt for ved bruk av mobiltelefon i et halvt minutt!

Kan vi bli overvåket via den nye måleren?

Nettselskapet vil kommunisere med måleren fire gangar per døgn, totalt ca 6 sekunder. Vi vil lagre 24 målarstandar per dag for å kunne gi kunden ein korrekt og detaljert faktura.

Vi kan bare se totalforbruket time for time, og eventuelle alarmer for feil som gjelder vår leveringskvalitet (jordfeil, lav spenning, null spenning og lignende).

  • Vi kan ikke se hvilke apparater som er i bruk hos kunden
  • Vi kan ikke se om kunden har besøk
  • Vi kan ikke se om kunden dusjer
  • Vi kan ikke se om kunden lager mat
  • Vi kan ikke se om kunden er hjemme eller bortreist.

Kan jeg som kunde selv hente ut data fra den nye måleren og benytte dette til energistyring av mitt hus?

Pr i dag er ikke dette mulig, men via en egen port på måleren ((HAN = Home Area Network) vil du kunne koble til slikt tilleggsutstyr i framtiden. Dette er utstyr du som kunde selv må anskaffe og vurdere ift funksjoner og kvalitet.
Nettselskapet er ikke leverandør av slikt utstyr.

Kan nye målere føre til økt brannfare?

Noen har uttrykt bekymring for at innføring av nye målere skal føre til at folk bruker vaskemaskin og tørketrommel om natten når prisene ventes å være lavere. Kraftnæringen oppfordrer ingen til å bruke elektriske apparater som kan medføre økt brannfare om natten. Vår holdning er at eventuell flytting av strømforbruk må skje uten at det går ut over sikkerhet eller komfort for kundene. Stadig flere apparater vil kunne kobles til internett og integreres i smarthusløsninger for automatisk styring av forbruket. Men folk bør ta de samme forholdsregler som før, for å unngå brann og annen risiko i hjemmet.